ติดต่อเรา

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน
  • ที่ตั้ง
    เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000
  • ศูนย์ประสานงาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล  ตั้งอยู่ที่
    ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9116 สามารถติดต่อได้ที่
    http://ist.snru.ac.th โทร 087 - 2362201

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร