ปรัชญา

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

      มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

  

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553

      มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการระบบสารสนเทศ พัฒนาและวิจัยงานด้านวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี และเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือประธานฝ่ายสารสนเทศ (chief information officers:CIOs) สำหรับองค์การภาครัฐ เอกชนในระดับชุมชนและท้องถิ่น


วันที่ : 22 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1492

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร