คณาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

Technology and Digital Information Manament

         
     

 

   

ผศ.ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

   
     

รศ.ดร.จำนง  วงษ์ชาชม

กรรมการบริหารหลักสูตร

   

ดร.สุทิศา  ซองเหล็กนอก

กรรมการและเลขานุการ

บริหารหลักสูตร

 
         
         

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 22 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2641

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร