ชื่อหลักสูตร

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ภาษาไทย :    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ :     Master of Science Program in Technology and Digital Manament

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Information Science and Technology


วันที่ : 5 ม.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 2048

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร