ชื่อปริญญา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)         : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล)

ชื่อย่อ (ไทย)           : วท.. (เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    : Master of Science (Technology and Digital Information Manament)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)      : M.Sc. (Technology and Digital Information Manament)

 วิชาเอก

เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

Technology and Digital Information Manament

 

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)       : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี)

ชื่อย่อ (ไทย)         : วท.. (วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   : Master of Science (Information Science and Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)    : M.Sc. (Information Science and Technology)

 

 วิชาเอก

วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี

Information Science and Technology

 

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 38 หน่วยกิต


วันที่ : 5 ม.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1809

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร