ชื่อปริญญา

 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)         : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี)

ชื่อย่อ (ไทย)           : วท.. (วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    : Master of Science (Information Science and Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)      : M.Sc. (Information Science and Technology)

 วิชาเอก

วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

38 หน่วยกิต


วันที่ : 5 ม.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1651

 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร