ความสำคัญ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

      การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ และเครือข่ายด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ที่สามารถพัฒนาบุคลากรด้านนี้ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และมีความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อยกระดับการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของหน่วยงานองค์กรและชุมชนในท้องถิ่น

   

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553

    1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในด้านการบริหารงานด้านสารสนเทศและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
     2. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ด้านการบริการวิชาการและ         วิจัย


วันที่ : 5 ม.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1462

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร