ความสำคัญ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในด้านการบริหารงานด้านสารสนเทศและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ด้านการบริการวิชาการและ         วิจัย


วันที่ : 5 ม.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1309

 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร