วัตถุประสงค์

1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

         2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

         3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีสำหรับองค์การภาครัฐ เอกชน และ                  ชุมชนในระดับท้องถิ่น


วันที่ : 5 ม.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1267

 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร