วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

         1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน องค์การภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น

         2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการวิจัยด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์การภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น

         3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัลของหน่วยงาน องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553

 

         1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

         2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

         3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีสำหรับองค์การภาครัฐ เอกชน และชุมชนในระดับท้องถิ่น


วันที่ : 5 ม.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1418

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร