ระบบการจัดการศึกษา

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. ระบบการจัดการศึกษา

       1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร

              ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวดที่ 2 ข้อ 10 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข) ซึ่งตามข้อบังคับนี้ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ (ภาคผนวก ข)

        1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

              ภาคฤดูร้อน  (9 สัปดาห์)

       1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

            ไม่มี

 

2. การดำเนินการหลักสูตร

        2.1 วัน - เวลาในดำเนินการเรียนการสอน

               ภาคปกติ  :  วัน – เวลาราชการปกติ

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนสิงหาคม  -  เดือนพฤศจิกายน

ภาคการศึกษาที่  2 เดือนมกราคม  -  เดือนเมษายน

               ภาคพิเศษ  :  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) เสาร์ – อาทิตย์

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนสิงหาคม  -  เดือนพฤศจิกายน

ภาคการศึกษาที่  2 เดือนธันวาคม  -  เดือนมีนาคม

ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน  -  เดือนมิถุนายน

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553

1. ระบบการจัดการศึกษา 

       1.1 ระบบ 

            ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวดที่ 2 ข้อ 10 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) ซึ่งตามข้อบังคับนี้ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

       1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

            มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

       1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

           ไม่มี

 

2. การดำเนินการหลักสูตร

       2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 

ภาคต้น เดือนมิถุนายน – กันยายน

ภาคปลาย เดือนตุลาคม – มกราคม


วันที่ : 5 ม.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1655

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร