ระบบการจัดการศึกษา

  1. ระบบการจัดการศึกษา

    ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวดที่ 2 ข้อ 10 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) ซึ่งตามข้อบังคับนี้ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
     มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน

3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
    ไม่มี

4.การดำเนินการหลักสูตร 

 วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคฤดูร้อน        เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ภาคต้น               เดือนมิถุนายน – กันยายน


วันที่ : 5 ม.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1510

 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร