โครงสร้างหลักสูตร

 

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก (แบบ2)

แผน ข

1. หมวดวิชาสัมพันธ์

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2.1. บังคับ

2.2. เลือก ไม่น้อยกว่า

3. วิทยานิพนธ์

4. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

5. วิชาเสริม

6

20

8

12

12

-

ไม่นับหน่วยกิต

6

26

8

18

-

6

ไม่นับหน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า

38

38

 

ดาวโหลดหลักสูตร ---->>>คลิ๊ก


วันที่ : 5 ม.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1829

 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร