ข้อมูลนักศึกษา

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

55425117101

พระศรัณย์  แก้วเกลื่อน

sarunhorse_@hotmail.com

080-1790090

55425117102

 

 นายจุลศักดิ์  ปัตโชติชัย

 

 p_jullasak20@hotmail.co.th

087-1235492

55425117103

นายศราวุธ  แจ้งสุข

aod.32@hotmail.com

082-8569751

55425117104

นายอ้อย  สีหามนีวง

aoy_noy@hotmail.com

2022441194

55425117105

นายวันนะเลด  วละสุก

vanna_ceth@windowslive.com

2022221297

55425117106

นายศตวรรษ  วงศ์ตาแสง

satawat@hotmail.co.th              

090-3401203

55425117107

นายประดิษฐ์  สมจันทร์

dit200_1@hotmail.com 

082-1204997

55425117108

นางสาวปิยะธิดา  สมบูรณ์ธนากร

hot_ice_me7@hotmail.com 

087-9494090

55425117109

นายภาณุมาศ  บุตรสีผา

r_ram_boy@hotmail.com           

086-2183306

55425117110

นายสุระชัย  แสนเสิก

neung_ss@hotmail.com             

088-5329961

55425117111

นางกรกนก   วันวัฒน์สินติกุล

kornkanon@gmail.com              

084-7958891

55425117112

นายนรเชษฐ์  วันวัฒน์สินติกุล

norracheid@gmail.com

084-7958891

55425117113

นายเดชา  วงศ์ปัสสะ

decha.mit@hotmail.com            

082-1070277

55425117114

นายวีรธรรม  เทศประสิทธิ์

rae_aong@hotmail.com

087-1235492

55425117115

นายอดิศักดิ์  แสนทิพย์

polkamol@gmail.com

086-2240121

55425117116

ร้อยเอกสุขขี  พรหมพินิจ

kee101@hotmail.com 

081-2878017

55425117117

นางสาวจุฑาพร  วงศ์กาฬสินธุ์

egestartingtongnaruk@hotmail.co.th 

084-5103166

55425117118

นางสาววิกานดา  หล้าบา

jang_fake_7@hotmail.com 

081-2878017

 554251171120

นายสิปปนนท์  ไชยบุบผา

died_men@hotmail.com

087-8347249

55425117121

นายดนัย  เหล่าศักดิ์

foyplaosakchai@hotmail.com

086-8514506

 


วันที่ : 14 ก.พ. 2555
ที่มา :
อ่าน : 3027

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร