วุฒิการศึกษา

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
พระศรัณย์  แก้วเกลื่อน ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2549
นายจุลศักดิ์  ปัตโชติชัย บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2551
นายศราวุธ  แจ้งสุข ค.บ.(เทคโนโลยีและนวตกรรมการศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2549
นายอ้อย  สีหามนีวง วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยรชภัฏอุบลราชธานี 2552
นายวันนะเลด  วละสุก สื่อสารโทรคมนาคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 2553
นายศตวรรษ  วงศ์ตาแสง วท.บ.(วิทยาการสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2551
นายประดิษฐ์  สมจันทร์ ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2549
นางสาวปิยะธิดา  สมบูรณ์ธนากร บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551
นายภาณุมาศ  บุตรสีผา ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2551
นายสุระชัย  แสนเสิก บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2538
นางกรกนก   วันวัฒน์สินติกุล ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2538
นายนรเชษฐ์  วันวัฒน์สินติกุล ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2551
นายเดชา  วงศ์ปัสสะ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยนครพนม 2552
นายวีรธรรม  เทศประสิทธิ์ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยนครพนม 2540
นายอดิศักดิ์  แสนทิพย์ คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)ราชภัฏสกลนคร 2544
ร้อยเอกสุขขี  พรหมพินิจ วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2553
นางสาวจุฑาพร  วงศ์กาฬสินธุ์ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2553
นางสาววิกานดา  หล้าบา บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยนครพนม  2551
นายสิปปนนท์  ไชยบุบผา ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553
นายดนัย  เหล่าศักดิ์ชัย วท.บ.(สารสนเทศสาขาสื่อนฤมิต)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551

 


วันที่ : 15 ก.พ. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1981

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร