ที่่อยู่นักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ว-ด ที่เกิด

ที่อยู่

พระศรัณย์  แก้วเกลื่อน

11 ส.ค. 

บ้านเลขที่ 121  หมู่ 17   ต.ธาตุสองคอน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม   44000

นายจุลศักดิ์  ปัตโชติชัย

20 ส.ค. 

บ้านเลขที่  236  หมู่ 2  ต.ตองโขบ  อ.โคกศรีสุพรรณ   จ.สกลนคร  47280

นายศราวุธ  แจ้งสุข

19 ส.ค. 

บ้านเลขที่ 1109  หมู่ 1   ต.ขมิ้น   อ.เมือง   จ.สกลนคร   47000

นายอ้อย  สีหามนีวง

20 มิ.ย.

บ้านโพนสูง  บ้านที่อยู่ปัจจุบัน  สะหนานไช  เมืองไกสอนพิมวิหาร  แขวงสะหวันนะเขต    (สปป.ลาว)

นายวันนะเลด  วละสุก

5 มี.ค. 

บ้านเกิดศรีบุญเรือง  ที่อยู่ปัจจุบันโนนสะหวาด  เมืองไกสอนพิมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต    (สปป.ลาว)

นายศตวรรษ  วงศ์ตาแสง

26 พ.ค. 

บ้านเลขที่ 39 หมู่ 3  ต.หนองซน   อ.นาทม   จ.นครพนม  48140

นายประดิษฐ์  สมจันทร์

22 พ.ย. 

บ้านเลขที่ 35  หมู่ 1  ต.โพนยางอ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ  

นางสาวปิยะธิดา  สมบูรณ์ธนากร

2 พ.ค. 

บ้านเลขที่ 78  หมู่ 1  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง   จ.สกลนคร  47000

นายภาณุมาศ  บุตรสีผา

09 พ.ค. 

บ้านเลขที่ 41 หมู่ 12 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

นายสุระชัย  แสนเสิก

1 ม.ค. 

บ้านเลขที่  76  หมู่ 5   ต.ดอนเตย   อ.นาทม   จ.นครพนม   48140

นางกรกนก   วันวัฒน์สินติกุล

20 พ.ค. 

บ้านเลขที่ 704/39  หมู่ 4  ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง   จ.สกลนคร   47000

นายนรเชษฐ์  วันวัฒน์สินติกุล

22 มิ.ย.

บ้านเลขที่ 704/39  หมู่ 4  ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง   จ.สกลนคร   47000

นายเดชา  วงศ์ปัสสะ

3 ก.พ. 

บ้านเลขที่ 167  หมู่ 8  ต.นาราชควาย  อ.เมือง   จ.นครพนม 48000

นายวีรธรรม  เทศประสิทธิ์

21 ก.ย. 

บ้านเลขที่  252  หมู่ 6   ต.ศรีสงคราม   อ.ศรีสงคราม   จ.นครพนม  48150

นายอดิศักดิ์  แสนทิพย์

3 ธ.ค. 

บ้านเลขที่ 6/5  ชุมชนมะขามป้อม  ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง   จ.สกลนคร   47000

ร้อยเอกสุขขี  พรหมพินิจ

7 พ.ย. 

บ้านเลขที่ 176/3   หมู่ 2   ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง   จ.สกลนคร   47000

นางสาวจุฑาพร  วงศ์กาฬสินธุ์

04 ม.ค.

บ้านเลขที่ 203  หมู่ 3   ต.ด่านม่วงคำ   อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร   47280

นางสาววิกานดา  หล้าบา

27 ธ.ค. 

บ้านเลขที่ 43  หมู่ 9   ต.ขามเฒ่า   อ.เมือง   จ.นครพนม   48000

นายสิปปนนท์  ไชยบุบผา

20 ธ.ค. 

บ้านเลขที่ 642 หมู่ 14 บ้านรุ่งพัฒนา ซอยเศรษถี  ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 

นายดนัย  เหล่าศักดิ์ชัย

29 มิ.ย. 

บ้านเลขที่ 275/1 หมู่ 2 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

 


วันที่ : 15 ก.พ. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1663

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร