เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/ 2555 (ภาคพิเศษ)

1. วิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี

2. วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี

3. วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี

4. วิชาระบบฐานข้อมูล

เอกสารประกอบการเรียนการสอน  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2/ 2555  (ภาคพิเศษ)

1. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 1.1  Programming Basic

 

 วันที่ : 28 ก.พ. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1398

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร