วิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี

 อาจารย์ผู้สอน

  รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง   วงษ์ชาชม

  ดร.ศรัญญา  แซ่ตั้ง

เวลาเรียน/ห้องเรียน

08.00 - 12.00 น.   /  1121และ1126

เอกสารประกอบการสอน

สัปดาห์ที่  1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

 


วันที่ : 28 ก.พ. 2555
ที่มา :
อ่าน : 626

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร