ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการ ผ้าป่าสามัคคี อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ]
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รุ่น 1 และ รุ่น 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคี อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อติดตั้งในพระอุโบสถ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า บ้านทิดไท ตำบลไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดย ท่านพระครูสุจิณรัตนาภรณ์ (พระอาจารย์แก้ว สุจิณฺโณ) และศิษยานุศษย์ ได้ร่วมก่อสร้างพระอุโบสถ ใช้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรม บำเพ็ญกุศล เจริญสมาธิภาวนา พร้อมทั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติบูชาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ฟังเทศน์และปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน แต่ยังขาดอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
: 117
: 148
: 123
: 173
: 139
: 119

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร