ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ]
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณะรัฐเกาหลี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาปริญญาโท อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ภาคปกติ รุ่น ๑ และรุ่น ๒ ภาคพิเศษ ได้รับความรู้ ประสบการณ์และเพิ่มวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะศึกษาดูงานในสถานศึกษาระดับโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง ตลอดจนสังคมของประเทศสาธารณะรัฐเกาหลี
: 205
: 232
: 193
: 176
: 187
: 193
: 196
: 168
: 213
: 165

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร