ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมรดน้ำขอพร และรับน้อง IST 3 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ]
รดน้ำดำหัวคณาจารย์ และรับน้อง ในวันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารอเนกประสงค์ภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย เป็นการแสดงความเคารพและขอขมาต่อคณาจารย์ สร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นการต้อนรับ เป็นขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคล แก่นักศึกษาใหม่ และเพื่อสร้างความสามัคคีในสาขาวิชาฯ
: 147
: 154
: 143
: 122
: 124
: 135
: 139
: 132
: 133
: 140
: 126
: 124
: 113
: 118
: 118

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร