ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมรดน้ำขอพร และรับน้อง IST 3 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ]
รดน้ำดำหัวคณาจารย์ และรับน้อง ในวันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารอเนกประสงค์ภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย เป็นการแสดงความเคารพและขอขมาต่อคณาจารย์ สร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นการต้อนรับ เป็นขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคล แก่นักศึกษาใหม่ และเพื่อสร้างความสามัคคีในสาขาวิชาฯ
: 183
: 197
: 174
: 159
: 147
: 147
: 166
: 157
: 155
: 160
: 153
: 158
: 138
: 178
: 146

ไปที่หน้า : [1] 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร