ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

 เชิญร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ (๙๑๑๕) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น ๑
จำนวนนักศึกษาที่จะขึ้นสอบ 2 คน
1. นายนรเชษฐ์ วันวัฒน์สันติกุล
การพัฒนาระบบสารสนเทศผลการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาโรงเรียนดงมะไฟวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
สอบเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
2. นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
สอบเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.

คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่  ๑๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
 คลิกที่นี้วันที่ : 23 ก.ย. 2559
ที่มา :
อ่าน : 302

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร