ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ขอแจ้งการจัดกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ห้อง ๕๓๑ ลงทะเบียน ๐๘.๓๐ น. เริ่มนำเสนอคนแรกเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และให้นักศึกษาทุกท่านจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
๑. จัดทำ PPT และนำส่งกรรมการในวันที่นำเสนอ ใช้เวลาคนละ ๑๐ นาที และกรรมการซักถาม ๕ นาที
๒. ให้ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีมีที่ปรึกษา) ที่สำนักงานสาขาภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์สาขาวิชาฯ
๓. นักศึกษารุ่นที่ ๒ ต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์จึงสามารถมีสิทธิในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และต้องดำเนินการสอบให้ผ่านภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐

ประกาศสาขาวิชาฯ เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รุ่นที่ ๒ – รุ่นที่ ๕ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิกดาวน์โหลดที่นี้


แบบฟอร์มขอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี คลิกดาวน์โหลดที่นี้

 วันที่ : 1 พ.ย. 2559
ที่มา :
อ่าน : 232

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร