ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 3/2559

 ตามที่สาขาวิชาได้ติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 3/2559 ขอให้นักศึกษา รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ทุกคนยื่นยันสถานะและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ โดยจัดส่งเอกสารทั้ง 2 ชุด มาที่ e-mail phongmanee.mai@gmail.com ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อให้คณะกรรมการสาขาวิชาจะได้และสรุปคะแนนในส่วนของวิทยานิพนธ์ต่อไป

แบบฟอร์มยืนยันสถานะภาพการเป็นนักศึกษา ist5  ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ist6  ดาวน์โหลดที่นี่

 วันที่ : 24 มี.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 136

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

ติดต่อได้ที่ โทร 042-970174 , 081 - 6269313, 087 - 2362201  หรือ http://ist.snru.ac.th 

ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร